Regulamin serwisu

§ 1 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

ADMINISTRATOR - Mobi-Id sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-367), ul. Grójecka 80/102/29, NIP: 7010327410, Regon: 14590418900000 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403482, kapitał zakładowy 5.100,00 zł.

SERWIS – internetowy serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą po spełnieniu warunków określonych w regulaminie dokonywać zakupu znaczników NFC oraz zarządzać posiadanymi i zarejestrowanymi w serwisie znacznikami NFC

ZNACZNIK NFC – nośnik zawierający microchip pozwalający na wygodny i bezpieczny transfer danych cyfrowych drogą radiową na odległość do 10 cm po to, aby łączyć bezprzewodowo ze sobą urządzenia elektroniczne zaopatrzone w czytnik NFC

UŻYTKOWNIK – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której zostało dla niego utworzone Konto a co za tym idzie posiada dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu zgodnie z jego Regulaminem

KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (login) Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz pozwalające na zarządzanie zarejestrowanymi w Serwisie znacznikami NFC

KLIENT – osoba korzystająca ze znaczników NFC poprzez zbliżenie urządzenia zawierającego czytnik NFC do znacznika NFC zarejestrowanego w serwisie oraz korzystająca z przypisanych do nich akcji; klient korzystając ze znacznika NFC nie ma możliwości ingerencji w przypisaną znacznikowi akcję

REJESTRACJA - procedura zakładania Konta

REGULAMIN - niniejszy Regulamin Serwisu

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Regulamin określa zasady Rejestracji, zakupu oraz zarządzania przez Użytkowników zarejestrowanymi w Serwisie znacznikami NFC.

2.  Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady użytkowania Serwisu.

3.  Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.  Działania sprzeczne z Regulaminem, dobrymi obyczajami i przepisami prawa utrudniające lub destabilizujące działanie Serwisu, jak również mające na celu jego unieruchomienie będą uważane za działania niedopuszczalne. W przypadku stwierdzenia przez Administratora niedopuszczalnych działań Użytkownika, Konto Użytkownika, który dopuścił się takich działań zostanie zablokowane przez Administratora, który podejmie wszelkie dopuszczalne przez prawo działania mające na celu zapobieżenie dalszym naruszeniom oraz zmierzające do naprawienia szkody poniesionej przez Administratora.

§ 3 REJSTRACJA

1.  Użytkownikami mogą być wyłącznie podmioty gospodarcze, mogące udokumentować taki status właściwymi dokumentami rejestrowymi

2.  Użytkownik dokonuje Rejestracji po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz po zaakceptowaniu jego treści poprzez zakup pierwszej partii znaczników w sklepie na portalu mobi-id.pl. Nazwą konta jest adres email użytkownika. Do rejestracji konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez wpisanie następujących danych: imienia (imion) i nazwiska lub firmy, adresu, województwa i kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego,  oraz numeru NIP.

3.  Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Administrator ma prawo do zażądania od Użytkownika okazania dokumentów potwierdzających zgodność danych rejestrowych z prawdą, w szczególności Administrator może żądać okazania stosownego dokumentu tożsamości, odpisu KRS czy zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

4.  W wyniku prawidłowej Rejestracji Administrator tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu email podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Serwisie nazwy i hasła (logowanie). Użytkownik po dokonaniu pełnej rejestracji uprawniony jest do tworzenia subkont do zarządzania zarejestrowanymi w systemie pojedynczymi znacznikami NFC lub też grupami tych znaczników.

5.  Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konto założone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną może przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

6.  Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik ma prawo i obowiązek aktualizować za pośrednictwem stosownego formularza dane rejestracyjne po każdej zmianie tych danych. Brak aktualizacji danych rejestracyjnych może uniemożliwić prawidłowe zarządzanie znacznikami NFC i właściwą realizację umów sprzedaży znaczników NFC zawieranych za pośrednictwem Serwisu, a nawet doprowadzić do zablokowania Konta przez Administratora.

7.  Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora Konta Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyraża zgodę na wyświetlanie na stronach WWW Serwisu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.

8.  Użytkownik poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Administratora na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

9.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za korzystanie z Kont innych Użytkowników oraz udostępnianie własnego Konta osobom trzecim.

§ 4 BLOKADA KONTA ORAZ JEGO USUNIĘCIE

1.  Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania, a w skrajnych wypadkach również do usunięcia Konta Użytkownika, który łamie postanowienia Regulaminu, dopuszcza się naruszenia obowiązującego prawa, dobrych zwyczajów kupieckich, szkodzi wizerunkowi Administratora lub podejmuje działania mające na celu zablokowanie serwisu.

2.  Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane nie może logować się do Serwisu ani zarządzać zarejestrowanymi w serwisie znacznikami NFC.

3.  Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich treści przypisanych do znaczników NFC posiadanych przez danego Użytkownika w przypadku gdy choć jeden znacznik NFC zarejestrowany na Użytkownika zawiera treści naruszające obowiązujące prawo w szczególności gdy treść znaczników zawiera wulgaryzmy, treści obsceniczne, pornograficzne lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami.

4.  Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania akcji przyporządkowanych pojedynczemu znacznikowi w przypadku zarejestrowania więcej niż średnio 60 zczytań znacznika NFC na minutę liczonych w okresie dobowym. W przypadku blokady z uwagi na zbyt dużą ilość akcji zarejestrowanych na danym znaczniku Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Użytkownikiem oraz renegocjacji zasad współpracy celem dostosowania ilości znaczników używanych przez danego Użytkownika do jego potrzeb i możliwości Serwisu.

5.  Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania akcji przyporządkowanych pojedynczemu znacznikowi w przypadku zarejestrowania więcej niż 1 zmiany konfiguracji znacznika NFC na godzinę liczonych w okresie dobowym. W przypadku blokady z uwagi na zbyt dużą ilość akcji zarejestrowanych na danym znaczniku Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Użytkownikiem oraz renegocjacji zasad współpracy celem dostosowania ilości znaczników używanych przez danego Użytkownika do jego potrzeb i możliwości Serwisu.

§ 5 ZAKUP ZNACZNIKÓW NFC

1.  Administrator oferuje na sprzedaż znaczniki NFC. Zakup znaczników NFC od Administratora odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawartej między Administratorem a kupującym.

2.  Sposób płatności oraz dostawy znaczników NFC określony jest w umowie sprzedaży.

3.  Administrator nie może wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną. Administrator nie może wyłączyć ani ograniczyć uprawnień Użytkownika będącego osobą fizyczną z tytułu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.  Znaczniki NFC zakupione od Administratora są automatycznie zarejestrowane w Serwisie.

§ 6 WYDANIE ZNACZNIKÓW NFC

1.  Koszty transportu znaczników NFC obciążają Kupującego.

2.  Wydanie znaczników NFC następuje z chwilą powierzenia przesyłki obejmującej znaczniki NFC przewoźnikowi trudniącemu się przewozem tego rodzaju rzeczy.

3.  Z chwilą wydania znaczników NFC przechodzą na Użytkownika - Kupującego korzyści i ciężary związane z zakupionymi znacznikami NFC oraz niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia.

4.  Użytkownik - Kupujący odbierając przesyłkę zawierającą znaczniki NFC zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu wraz z przewoźnikiem, w szczególności zobowiązany jest do sprawdzenia opakowania przesyłki.

 

§ 7 ZARZĄDZANIE ZNACZNIKAMI NFC

1.   Użytkownik może za pośrednictwem serwisu zarządzać znacznikami NFC zakupionymi od Administratora oraz może zarejestrować inne posiadane znaczniki i nimi zarządzać za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z oprogramowania udostępnionego przez Administratora do zarządzania znacznikami NFC jest odpłatne zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
2.   Administrator nie umożliwia zarejestrowanie przez Użytkownika nowych tj. nie zakupionych od Administratora znaczników NFC.
3.   Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania znaczników w sposób uniemożliwiających ich wykorzystanie poza serwisem www.mobi-nfc.pl
4.   Administrator za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikom dostęp do oprogramowania umożliwiającego zarządzenie znacznikami NFC tj. pozwalające na:

 • przepisywanie do znacznika akcji w postaci linka do dowolnej treści zawartej w sieci INTERNET
 • przepisywanie do znacznika akcji w postaci uruchomienia aplikacji z predefiniowanymi parametrami
 • przepisywanie do znacznika akcji w postaci wysłania wiadomości SMS, e-mail lub nawiązania połączenia telefonicznego po potwierdzeniu przez osobę woli dokonania danej akcji, wysyłanie innych zdefiniowanych informacji
 • przepisywanie do znacznika akcji w postaci zmiany ustawień telefonu w szczególności wyłączenia/włączenia bluetooth, dźwięku, WI-FI
 • przepisywanie do znacznika akcji w postaci pobrania kodu promocyjnego.

5.   Użytkownik nie może przypisywać do znaczników NFC treści zawierających wulgaryzmy, treści obsceniczne, pornograficzne, wywołujące zgorszenie, naruszających prawo lub zasady współżycia społecznego, lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami.
6.   Użytkownik może za pośrednictwem serwisu dowolnie i wielokrotnie zmieniać treść przypisaną do znacznika NFC. Zmiana ta może dotyczyć zarówno pojedynczego znacznika jak i wskazanej przez Użytkownika grupy znaczników NFC zarejestrowanych na danego Użytkownika dokonującego zmiany przypisanych im akcji.
7.   Użytkownik za pośrednictwem serwisu może zbierać informacje dotyczące klientów korzystających ze znaczników NFC zarejestrowanych w serwisie. Zbierane informacje o ile telefon i obowiązujące przepisy na to pozwalają obejmują:

 • Język i kraj
 • Markę telefonu
 • Fizycznego producenta telefonu
 • Model telefonu
 • Nazwę kodową produktu
 • Wersję systemu operacyjnego
 • Nazwę operatora SIM
 • Nazwę operatora sieci goszczącej
 • Typ sieci pakietowej
 • Czy transmisja pakietowa jest włączona
 • Czy transmisja WIFI jest włączona
 • Czy GPS jest włączony
 • Przybliżoną lokalizację terminala (wysokość oraz szerokość geograficzną, wysokość nad poziomem morza, źródło informacji o lokalizacji (BTS, WIFI, GPS))

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROTY TOWARU, REKLAMACJE

1.  Użytkownik może zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpić od zawartej umowy sprzedaży znaczników NFC bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 10 dni od zawarcia umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie Administratorowi.

2.  W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik - Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Użytkownik - Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Administratorowi znaczników NFC w stanie niezmienionym i nie noszącym śladów ich użycia oraz w nieuszkodzonym opakowaniu. Użytkownik - Kupujący dokonuje zwrotu Towaru na własny koszt i ryzyko.

3.  Administrator zobowiązany jest w razie odstąpienia od umowy przez Użytkownika - Kupującego do zwrotu całej ceny wpłaconej przez Użytkownika - Kupującego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Użytkownika znaczników NFC zgodnie z § 6 ust. 3. Zwrot ceny następuje na konto z którego nastąpiła przez Użytkownika wpłata.

4.  Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji znaczników NFC Administratorowi wysyłając wiadomość e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach WWW Serwisu zawierającą dokładny opis wad znaczników NFC oraz imię i nazwisko Kupującego.

5.  Administrator udziela Użytkownikowi Kupującemu odpowiedzi na reklamacje w drodze pisemnej w terminie 14 od daty otrzymania reklamacji.

6.  Podstawą do reklamacji znaczników NFC nie mogą być różnice w wyglądzie znaczników NFC widocznych na stronach Serwisu z wyglądem znaczników NFC otrzymanych przez Użytkownika - Kupującego, które wynikają z różnicy w ustawień parametrów monitora Kupującego i Administratora.

7.  Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru znaczników NFC. Użytkownik - Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przewoźnika i niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Administratora załączając do e-maila kopię protokółu stanu przesyłki.

§ 8 DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Użytkownik ma możliwość dostępu i zmiany swoich danych osobowych poprzez odpowiednie zakładki na stronach Serwisu.

2.  Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

3.  Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych w tylko przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

4.  Administrator Serwisu jest również administratorem powierzonych mu danych osobowych w tym również zbioru danych osobowych oraz dba o ich bezpieczeństwo zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

5.  Informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym.

6.  Administrator gromadzi dane osobowe Użytkowników wyłącznie dla celów związanych z realizacją umów zawieranych przez Użytkowników.

7.  W prawnie uzasadnionych wypadkach Administrator może udostępnić niektóre dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, w szczególności dotyczy to przypadków związanych z ochroną majątkowych praw autorskich (lub innych).

8.  Udostępnienie danych następuje wyłącznie na pisemny wniosek osoby, firmy lub instytucji, które są zobowiązane udokumentować swoje posiadania prawa do Towaru.

§ 9 ZMIANY REGULAMINU

1.  Administrator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 3 dni od momentu udostępnienia w Administratora zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

2.  Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przed jej wprowadzeniem w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Użytkownika przy Rejestracji. Nadto informacja o zmianie regulaminu zostanie wyświetlona przy zalogowaniu się na stronę Serwisu.

3.  W przypadku braku informacji od Użytkownika, w przeciągu 3 dni od daty wysłania wiadomości e-mail, iż odmawia on akceptacji nowych warunków, przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje nowe warunki Regulaminu.

4.  W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu Konto Użytkownika zostanie zablokowane.

§ 10 ROZWIĄZANIE UMOWY – USUNIĘCIE KONTA

1.  Użytkownik uprawniony jest do usunięcia swojego Konta z Serwisu w każdym momencie. Celem usunięcia Konta Użytkownik przesyła stosowną prośbę za pośrednictwem wiadomości e-mail. Konto ulega usunięciu niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury z tym zastrzeżeniem, że oferty zakupu znaczników NFC złożone do czasu zgłoszenia prośby o usunięcie Konta są wiążące. Usunięcie konta przez Użytkownika blokuje możliwość zarządzania znacznikami NFC zarejestrowanymi w Serwisie.

2.  Konto Użytkownika może zostać usunięte na podstawie decyzji Administratora w przypadku łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz działania przez Użytkownika na szkodę Administratora.

3.  Jeżeli Konto Użytkownika zostało usunięte na podstawie decyzji Administratora zgodnie z § 10 ust. 2 Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.

§ 11 REKLAMACJE

1.  Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora.

2.  Reklamację składa się w drodze elektronicznej poprze wysłanie e-maila na adres: serwis@mobi-id.pl lub pisemnie, na adres Administratora podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące składającego reklamacje w tym jego login oraz określenie przedmiotu reklamacji.

3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator wzywa Użytkownika do jej uzupełniania we wskazanym zakresie.

4.  Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania a w przypadku wzywania Użytkownika do uzupełniania reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania uzupełnionej reklamacji.

5.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany dla przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

2.  Integralną część Regulaminu stanowi Cennik stanowiący załącznik do Regulaminu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika dowolnym momencie. O każdorazowej zmianie Cennika Użytkownik zostanie poinformowany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie zostanie przesłane w formie mailowej oraz komunikatu na stronie www.mobi-id.pl.

3.  Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Portalu bez podania przyczyny.

4.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw wskazanych wyraźnie w treści Regulaminu.

5.  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

Załączniki

Cennik abonamentów systemu mobi-NFC

 

Właścicielem i administratorem serwisu jest mobi-id Sp. z o.o.

02-367 Warszawa, ul. Grójecka 80/102 lok. 29
+ 48 667 401 501         + 48 22 412 47 94
info[at]mobi-id.pl
http://mobi-id.pl

 

Inwestujemy w Waszą przyszłość  
Fundusze europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Regulamin seriwsu                Polityka prywatności                Instrukcja obsługi              v1.5.13